ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรม

  • การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
    ส่ง 6 ส.ค. 2559 15:32 โดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
  • การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) วันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  2559 โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  (ITA) ให้กับโรงเรียนสุจริตรุ่น 10% ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
    ส่ง 21 ก.ค. 2559 16:41 โดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
  • การอบรมครูแนะแนว 2559 ด้วยศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ฯ จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวระดับปฐม เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการแนะแนว มีแนวทางการจัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพพร้อมสื่อ เครื่องมือ และมีความสามารถ สร้างและประสานเครือข่ายการแนะแนวได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จึงจัดการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการ แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ขึ้นในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนขัน โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
    ส่ง 21 ก.ค. 2559 16:44 โดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวการศึกษา
www.esdc.name