การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โพสต์6 ส.ค. 2559 15:30โดยสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2559 15:32 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

โพสต์20 ก.ค. 2559 01:03โดยสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 16:41 ]

วันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  2559 โครงการโรงเรียนสุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  (ITA) ให้กับโรงเรียนสุจริตรุ่น 10% ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

การอบรมครูแนะแนว 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:41โดยสุระ รักความซื่อ   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 16:44 โดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ]

ด้วยศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ฯ จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวระดับปฐม 
เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการแนะแนว มีแนวทางการจัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพพร้อมสื่อ เครื่องมือ และมีความสามารถ สร้างและประสานเครือข่ายการแนะแนวได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จึงจัดการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการ แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ขึ้นในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนขัน โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

1-3 of 3