ทำเนียบบุคลากร
นายสมพงษ์  มาลัยเถาว์
SOMPONG  MALAITHAO
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
smpong@esdc.go.th
087-222-7636

นายมานิตย์  วงศ์น้ำคำ
MANIT  WONGNAMKAM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
manit@esdc.go.th
093-327-4142
 นายอำนวย  เลื่อมใส
AMNUAY  LUEMSAI
ศึกษานิเทศก์ชำนวญการพิเศษ
amnuay@esdc.go.th
091-060-1859
   


นายอภิเดช  เพชรโรจน์
APIDET  PETROAT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
apidet@esdc.go.th
061-147-9811
 

นายสุระ  รักความซื่อ
SURA  RAKKHAUMSUE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sura@esdc.go.th
083-400-0064
 

นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว
KHAJORNSAK  LUKKAEW

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

khajornsak@esdc.go.th

083-451-2133

 


นายจำนงค์  ไถวศิลป์
JAMNONG  THAWAISIN

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jamnong@esdc.go.th

081-729-7941

 

นางจิราภรณ์  สีลา
JIRAPORN  SEELA

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jiraporn@esdc.go.th

081-872-5506

 

นายชำนาญ  ระดารุต
CHAMNAN  RADARUT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

chamnan@esdc.go.th

085-021-8869

 

นายทนงศักดิ์  แหล่งสนาม
THANONGSAK  LANGSANAM

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

thanongsak@esdc.go.th

087-234-5097

 นายทองอินทร์  ภูมิประสาท
THONGIN  POOMPRASAT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

thongin@esdc.go.th

081-964-6990

 
นายบรรลุ  บุตรศาสตร์
BANLU  BOOTSAT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

banlu@esdc.go.th

098-102-3055

 


ปราณี  สาระบาล
PRANE  SARABAN

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

prane@esdc.go.th

098-103-5583

 
นางวาสนา  สืบชมภู
WASANA  SUEBCHOMPOO

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

wasana@esdc.go.th

091-867-0979

 

นางวิรัลพัชร  นิลแก้วบวรวิชญ์
WIRUNPUEH  NILKAEWBOWONVIT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

wirunpueh@esdc.go.th

086-643-8180

 

นางสมศรี  ระดารุต
SOMSEI  RADARUT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

somsei@esdc.go.th

095-652-9777

 

นายสุดใจ  สุทธิรันดร์
SUDJAI SUTTHIRUND
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sudjai@esdc.go.th
089-847-0604
 

นายสุรดิษ  โยมา
SURADIT  YOMA

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

suradit@esdc.go.th

086-858-2856